Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Alle inbreng wordt verzameld en draagt bij aan de kaarten en het adviesrapport. In een overzicht     op deze website maken we duidelijk wat met elke reactie is gedaan.

Hoe ziet het proces eruit?

1: Informatie per thema verzamelen

In deze stap verzamelen we informatie op bijeenkomsten en via deze website. Hiermee worden       vijf themakaarten gemaakt. 

2: Met elkaar in gesprek over de resultaten van de eerste ronde

In deze stap bespreken we de vijf themakaarten. Ontbreekt er nog informatie? De themakaarten     worden daarna aangevuld en gecombineerd.

3: Inzichtelijk maken van dilemma’s en kansen

In stap drie bekijken we welke kansen en knelpunten ontstaan, nu de themakaarten gecombineerd zijn. Welke mogelijkheden zien we?

4: Voorleggen aan bestuur

In stap vier leggen we alle informatie en het adviesrapport met de themakaarten voor aan de            bestuurders. Deze informatie vormt de basis voor volgende stappen binnen het gebiedsproces.

Wie gaat waarover?

Dit hangt af van het vraagstuk. Bij vraagstukken over natuur is vaak de provincie het bevoegde gezag, of zelfs het rijk of de Europese Unie. Voor andere onderwerpen kan het ook het waterschap of de gemeente zijn. Per vraagstuk maken we bij de kaarten duidelijk wie erover gaat.

Hoe zit het met het besluitvormingsproces?

De beslissingen worden genomen door bestuurders. Afhankelijk van het thema is dit aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, colleges van burgemeester & wethouders, gemeenteraden of het Algemene of Dagelijkse Bestuur van het Waterschap.

Waarom doen we dit?

Er komen verschillende uitdagingen op de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland af. Zo verandert   het klimaat, staat de natuur in de duinen onder druk en neemt het aantal inwoners en bezoekers toe. Om de binnenduinrand duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden voor de toekomst, moeten er keuzes gemaakt worden. Want niet alles past overal. We vragen inwoners, ondernemers, organisaties, bezoekers, recreanten en overige belanghebbenden in Zuid-Kennemerland ons te helpen met het leggen van deze puzzel.

Waar kan ik mijn zorgen kwijt?

Het kan goed zijn dat je je zorgen maakt over wat dit voor jou gaat betekenen. Deel je zorgen met   ons op één van de bijeenkomsten of op deze website Je kan ook met procesmanager Marijn Bosin gesprek. Neem daarvoor contact op via zkl-am.pplg@noord-holland.nl.

Ik heb last van grondwater in mijn kelder. Wie helpt mij dit op te lossen?

In grote delen van Nederland is door de overvloedige regenval langs hogere zandgronden, zoals       de duinen, de grondwaterstand erg hoog. Dat kan lokaal veel overlast geven, onder andere voor huiseigenaren. We zien dat dit één van de problemen is die speelt in delen van de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland, met name in de bebouwde kom. Een oplossing op korte termijn is niet makkelijk. Gemeente, waterschap, provincie en terreinbeherende organisaties zijn met elkaar in gesprek om te kijken welke maatregelen kunnen helpen het risico op overlast te verminderen. De gemeente Bloemendaal heeft er een loket voor ingericht: Grondwater | Gemeente Bloemendaal

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel