Spring naar inhoud

Leeswijzer

Graag willen we je vragen deze leeswijzer door te nemen voor je verder gaat. Dat maakt het gemakkelijker om de opgaven straks te begrijpen.

Opgaventegels

We hebben in de 'puzzel' binnenduinrand te maken met vijf thema's: Bodem & water, Ondernemerschap, Cultuurhistorie, Recreatie & gezond wonen en Natuur. Elk van deze vijf thema's bestaat uit meerdere puzzelstukken in de vorm van opgaven en ambities. Dit zijn de zogenoemde ‘opgaventegels’. Ze staan wanneer dat mogelijk was op de kaarten weergegeven.

Om later op een goede manier keuzes te kunnen maken, staat bij elke opgave of ambitie:

  • Hoeveel ruimte is er nodig?
  • Hoe hard de opgave is?
    • Niet elk belang telt even zwaar. Een doel dat in de wet of door de politiek is vastgesteld, telt zwaarder dan een wens van een organisatie of particulier. In de piramide hiernaast is dit weergegeven.
  • Wanneer moet het klaar zijn?
    • Sommige opgaven moeten over een aantal jaar klaar zijn. Voor andere opgaven is meer tijd.

Statussen van opgaven

Deze piramide laat de verschillen tussen de status van opgaven zien. Opgaven die onderin staan, wegen zwaarder en zijn dus het minst beïnvloedbaar.

Natuurlijk systeem (niet beïnvloedbaar)

Met het natuurlijk systeem bedoelen we de samenstelling van de bodem en het grondwatersysteem onder de duinen. Hoe de grond is opgebouwd en waar bijvoorbeeld kwelwater naar toe vloeit, heeft niemand in de hand (dat is 'de natuur').

(Inter)nationale verplichtingen (niet beïnvloedbaar)

Beleidsmakers, ondernemers en burgers hebben zich te houden aan internationaal en nationaal gemaakte afspraken en wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het verminderen van de CO2-uitstoot (klimaatakkoord van Parijs), het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater (KRW-richtlijnen) of de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Kennemerland – Zuid. Wat er moet gebeuren, ligt vast. De keuzevrijheid zit vooral in het ‘hoe’ en ‘waar’.

Regionaal beleid (deels beïnvloedbaar)

Dit gaat over beleid en regelgeving die door provincies en gemeenten is vastgesteld. Gemeenteraden en provinciale staten kunnen besluiten over wijzigingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vragen hoe en waar natuurontwikkeling plaatsvindt, woningbouw wordt gerealiseerd en waar ruimte nodig is voor duurzame energie.

Lokale belangen en opgaven (beïnvloedbaar)

De top van de piramide bestaat uit opgaven en wensen van organisaties of particulieren zonder formele status, bijvoorbeeld de opgave om de recreatiemogelijkheden te vergroten.

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel