Spring naar inhoud

Doe mee in gebied Midden

Dit deelgebied bevindt zich in het midden van Zuid-Kennemerland. Het bestaat uit het Westelijk Tuinbouwgebied en omgeving en ligt in het zuidwesten van Haarlem. Het is grofweg begrensd door het Natura 2000-gebied in het westen en de spoorlijn Heemstede-Aerdenhout in het oosten. Kenmerkend voor dit gebied zijn bijvoorbeeld Elswout, de Marcelisvaart en Duinvliet.

Doe mee!
Lees de leeswijzer
Bekijk de opgaven op de kaart
Bekijk dit deelgebied in het groot

Hierover kun je meedenken:

Bodem & water

Door klimaatveranderingen moeten we ons voorbereiden op langere periodes van regen en droogte. En als de bevolking blijft groeien, is er ook meer drinkwater nodig. Het water is nu niet schoon genoeg. Welke mogelijkheden zie jij om in natte tijden wateroverschotten sneller af te voeren, en in droge periodes langer vast te houden? Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren?

Bekijk de themakaart op volledige grootte
Bekijk de opgave op de kaart
Doe mee!
 • Het water is niet schoon genoeg. Groene oevers kunnen het water schoner maken en houden. Minder watervervuiling, door bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen, helpt ook.

 • De vraag naar drinkwater neemt toe door onder andere de groei van het aantal inwoners. Hiervoor is meer drinkwater nodig.

 • Herstel van verdwenen duinbeken en duinrellen waar kostbaar duinwater langer in wordt vastgehouden.

 • Grondwater wordt onder andere gebruikt voor drinkwater. Ook dit moet schoon zijn.

 • Nieuwe bebouwing mag niet uitbreiden naar wat nu natuur of landbouw is. (geen vastgesteld beleid)

 • Klimaatverandering zorgt voor meer droge periodes en meer hevige regenval. Hiervoor moeten in het gebied passende maatregelen genomen worden. Dit kan door water vast te houden waar het kan, en beheerst afvoeren waar het moet.

Ondernemend landschap

In de binnenduinrand zijn verschillende typen ondernemers actief, zoals bollentelers, paarden- en veehouders en horecaondernemers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de beleving van het landschap in de binnenduinrand. Vaak staat het huidige verdienmodel van agrarische ondernemingen op verschillende manieren onder druk. Er is meer ruimte nodig voor bijvoorbeeld natuur, recreatie of aanpassingen aan het watersysteem. Regelgeving op het gebied van natuur en milieu wordt strenger. Hoe kunnen we ondernemers ondersteunen om hun bedrijf hierop aan te passen? [LK1] 

Bekijk de themakaart op volledige grootte
Bekijk de opgave op de kaart
Doe mee!
 • Omdat er natuurdoelen zijn, is er een opgave voor het verminderen van methaanuitstoot. Dit kan door de veestapel te verkleinen.

 • Deze opgave vraagt om ruimte voor biologische landbouw

 • De energietransitie vraagt om ruimte voor duurzame energie zoals zonne-energie, windmolens, onder- en bovengrondse kabels en transofrmatorstations.

 • Sommige ondernemers in het gebied willen het huidig landgebruik voortzetten.

 • Voor sommige functies in het gebied kan een verandering nodig zijn wanneer deze negatieve gevolgen hebben voor water en bodem.

 • Door meer CO2 vast te leggen in de bodem draag je bij aan de CO2 reductie van het gebied.

 • Sommige natuur is gevoelig voor stikstof. Hierdoor wordt de natuur minder divers. Hierdoor nemen stikstof minnende planten (zoals brandnetels) het over van stikstof gevoelige soorten, die daardoor dreigen te verdwijnen.

 • De opgave is om te zoeken naar balans tussen landbouw en natuur en dit toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld door kringlooplandbouw.

Cultuurhistorisch landschap

De binnenduinrand heeft een prachtig groen en historisch landschap. Tegelijk wordt het in de regio steeds drukker en kunnen veranderingen in het watersysteem en het landgebruik ertoe leiden dat het landschap in de toekomst verandert. We willen ervoor zorgen dat het landschap mooi blijft en de diverse monumenten, landgoederen en buitenplaatsen behouden. Welke kansen zie jij om het landschap te verbeteren? Hoe kunnen we eigenaren van monumenten helpen bij het beheer? Hoe kunnen we zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de landgoederen en buitenplaatsen?

Bekijk de themakaart op volledige grootte
Bekijk de opgave op de kaart
Doe mee!
 • De ambitie is om de openheid en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te behouden, zoals bosschages, lanen en hagen.

 • Landgoederen en buitenplaatsen zijn uniek voor dit gebied en belangrijk voor de leefbaarheid van de binnenduinrand.

 • We moeten monumenten in het gebied beschermen, zoals de Ruïne van Brederode.

 • Nieuwe ontwikkelingen krijgen een eigen identiteit wanneer erfgoed hierin wordt opgenomen.

Recreatie & gezond wonen

In de duinen en binnenduinrand recreëren veel inwoners en bezoekers van buiten het gebied. Dat aantal neemt toe. We vinden het belangrijk dat de woonomgeving gezond en leefbaar blijft. Daarom denken we na hoe er meer ruimte kan komen voor recreatie en hoe we wandel-, fiets- en ruiterroutes kunnen verbeteren. Hoe kunnen we de drukte over de regio beter verdelen? Welke kansen zie jij voor nieuwe recreatiebestemmingen in de regio? Welke routes of voorzieningen mis jij?

Bekijk de themakaart op volledige grootte
Bekijk de opgave op de kaart
Doe mee!
 • De opgave is om rekening te houden met stiltegebieden, lichtvervuiling te verminderen en een schonere lucht te realiseren.

 • Het is nu al druk. Er moeten meer recreatie- en natuurgebieden komen zodat recreatie kan worden verspreid en natuur zich kan herstellen. Ook is het van belang om in je directe woonomgeving te kunnen blijven recreëren en te genieten van de natuur, zoals een ommetje.

 • In elke gemeente moeten meer huizen worden gebouwd. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren binnen de stad of het dorp. Het is van belang dat de woonomgeving gezond en leefbaar blijft. Woningbouw bij openbaar vervoer knooppunten heeft de voorkeur.

 • Het is belangrijk om de bereikbaarheid van recreatie- en natuurgebieden met het openbaar vervoer en langzaam verkeer te verbeteren.

Biodivers landschap

Het gaat niet goed met de biodiversiteit, de verschillende soorten planten en dieren. Ook de natuur in de duinen staat onder druk. Daarom is het nodig om natuurgebieden uit te breiden en beter met elkaar te verbinden. Ook door te investeren in het herstel van de natuur in de duinen, de gezondheid van de bossen en het verminderen van de stikstofneerslag kan de biodiversiteit worden vergroot. Welke kansen zie jij om de natuur te versterken? Hoe kunnen we de stikstofneerslag op het duingebied verminderen?

Bekijk de themakaart op volledige grootte
Bekijk de opgave op de kaart
Doe mee!
 • Het Rijk en de provincie hebben afgesproken dat op sommige plekken natuurgebieden moeten worden uitgebreid en verbindingen worden verbeterd. Dit is nog niet op alle plaatsen gerealiseerd.

 • Bossen die er zijn, zijn niet altijd gezond. De bossen moeten natuurlijker en meer divers qua samenstelling en structuur, met meer gebiedseigen soorten bomen, planten en dieren.

 • Door de aanleg van natuurlijke linten en landschapselementen kan ook buiten natuurgebieden de natuur worden verbeterd.

 • Sommige natuur is gevoelig voor stikstof. Hierdoor wordt de natuur minder divers. Hierdoor nemen stikstof minnende planten (zoals brandnetels) het over van de stikstof gevoelige soorten, die daardoor dreigen te verdwijnen.

 • Het gaat niet goed met de natuur in de Natura 2000 gebieden. Deze mag daarom niet verder achteruit gaan en moet worden verbeterd, zoals in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Deze ideeën gingen je al voor

Doe ook mee!

Log in en deel jouw ideeën met ons.

Deel jouw idee

Login om verder te gaan

Blijf me betrekken en houd me op de hoogte.

Verversen

Cancel